مدیریت ریسک

دنیای مدیریت ریسک در اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی و با آغاز بحران مالی جهانی، به طور اساسی دستخوش تغییر و تحول قرار گرفت. موسسات مالی با سابقه‌ای در مسیر ورشکستگی  قرار گرفتند. پس از این بحران ها قوانین سختگیرانه تری حاکم شد و به ریسک و مدیریت ریسک در بسیاری سازمان ها به خصوص نهادهای مالی توجه بیشتری شد.

مدیریت ریسک واحد اقتصادی فرایند تلفیقی و پیوسته برای مدیریت ریسک ها در تمام ابعاد شرکتی- شامل ریسک های استراتژیک، مالی، عملیاتی، انطباقی و اعتباری، به منظور کمینه کردن تغییرات عملکرد غیر منتظره و بیشینه کردن ارزش ذاتی شرکت است. این فرایند، با طرح نیازهای بنیادی مرتبط با اداره و سیاست گذاری های شرکت( از جمله اشتهای ریسک)، داده ها و تحلیل های ریسک، مدیریت ریسک و نظارت و گزارش عملکرد به هیات مدیره و مدیریت،به شرکت این امکان را می دهد تا تصمیمات مربوط به ریسک- بازده خود را با آگاهی و اطلاعات بیشتری اتخاذ نمایند.

به منظور خلق و افزایش ارزش در سازمان، مدیریت باید برای ارزش به نقش ریسک و بازده نگاه کند. از آنجا که ریسک جزء جدایی ناپذیر از ارزش است، واحد اقتصادی نمی تواند به طور کامل از ریسک اجتناب کند یا آن را حذف نماید. در عوض، واحدهای اقتصادی تمایل به مدیریت ریسک در سراسر سازمان دارد چرا که آن ها تنها انواع خوبی از ریسک را می خواهند متحمل شوند تا بتوانند اهداف استراتژیک خود را برآورده سازند. هر فرایند برآورد ریسک، به طور خاص برای سازمانی مشخص بسته به اندازه، پیچیدگی و موقعیت جغرافیایی آن طراحی می شود. کمیته حمایت از سازمان های عضو کمیسون تردوی (COSO) فرایند برآورد ریسک را به منظور کمک به سازمان ها با فرایندهای خاص خودشان ایجاد کرده است.

تماکو نیز با رویکرد COSOERM آماده ارایه خدمات به شرکت ها در حوزه مدیریت ریسک است و فرایند برآورد ریسک را به منظور ارایه خدمات ریسک برای سازمان ها پیاده سازی کرده و به اجرا در می آورد. همچنین مدلسازی های مناسب برای ریسک های مالی و غیر مالی که سازمان ها در کسب و کار خود با آن ها مواجه هستند را انجام خواهد داد و در نهایت یکپارچه سازی مدیریت ریسک واحد اقتصادی را در کل یک سازمان به اجرا در خواهد آورد.

پر کردن تمامی موارد الزامی است.